web analytics

Öje L-test

 

Ullhedens Öje L-test
Hunden testas med anledning av: utbildningstest
 Lämplig att prövas som patrullhund
 Lämplig att prövas som polisiär sökhund
 Lämplig att prövas som väktarhund.
 Ej lämplig som väktarhund
 Ej lämplig som polishund.
Egenskap/anlag A B C D E F Kommentar
Social nyfikenhet Tar själv kontakt balanserat Ignorerar främmande, neutral Intensivt kontaktsökande Tar tveksamt kontakt Drar sig undan, osäker Avvisar främmande med aggression
Social självsäkerhet Besvarar balanserat  Neutral, accepterar  Besvarar intensivt  Något osäker, drar sig undan/inställsam  Vill fly Avvisar kontakt med aggression
Tillgänglighet, sammanfattning  Tillgänglig, öppen
Svarar på kontakttagande balanserat
 Mindre tillgänglig
Svarar ej på kontakttagande
 Överdrivet öppen
Intensivt kontaktsökande
 Reserverad
Drar sig undan, osäker
 Aggressiv
Avvisar kontakt med aggression
 Lömsk
Opålitlig, avvisar med aggression/attack
Något intensiv initialt i kontakttagandet
Hantering Låter sig hanteras utan problem  Svårt att hantera pga inställsamhet  Accepterar motvilligt  Vill ej hanteras/drar sig undan  Avvisar hantering med aggression
Social status Självständig, kan söka stöd Något undergiven, söker stöd ibland Störande självständig och oberoende Störs ofta av att vara undergiven och osjälvständig Mkt undergiven, hämmas av att vara osjälvständig och ”valpig” Mkt självständig och oberoende, genomgående nonchalant Ej undergiven
Minnesbilder, positiva/negativa Glömmer snabbt, ej undvikande Visar minnesbilder, enstaka undvikande Kommer väl ihåg, ofta undvikande Störs av minnesbilder, mkt undvikande (lagrar) Helt oberörd
Hårdhet, sammanfattning  Måttligt hård
Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker
 Något vek
Visar minnesbilder, oftast utan undvikande, ngt undergiven
 Hård
Oftast oberörd, självständig
 Vek
Kommer väl ihåg, ofta undvikande, osjälvständig
 Mycket vek
Störs av minnesbilder, mycket undvikande
 Mycket hård
Helt oberörd, självständig
Ej undergiven
Förfölja (viljan) Mycket stor Stor   Måttlig Liten Springer ej, avbryter
Inhopp  Mycket intensivt, kraftfullt  Intensivt, kraftfullt  Taxerar, mindre kraftfullt  Tveksamt, svagt  Mycket tveksamt, mycket svagt  Utför ej
Gripande/bett Griper med fullt bett/bettkorr. genast Griper oftast med fullt bett Bra gripande, inte fullt Griper något svagt Griper svagt, mkt tunt bett Griper ej Tuggig i bett
Kämpande Intensiv, ökar vid belastning, uppmanar Svarar på kampinviter, kämpar emot Mkt intensiv, svår att bryta, blockerar sig Svarar svagt, utan tyngd Svarar ej
Belastningsbarhet (miljö/figurant) Mycket belastningsbar  Belastningsbar  Mindre belastningsbar Ej belastningsbar  Går ur bett, biter om vid ljud från figurant, skrammel samt på höjd
Söklust, intresse Söker intensivt utan avbrott (2 min) Söker med enstaka avbrott Litet intresse, ej uthållig Söker ej, ointresserad Tappar tråden, störs något av omgivningen
Föremålsintresse Stort intresse Måttligt intresse Litet intresse Ointresserad Mot stort
Arbetslust, sammanfattning Stor
Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, god söklust
Måttlig
Svarar på kampinviter, mindre söklust
Överdriven
Svår att bryta, störs av kamplust, god söklust
Liten
Svarar något, svagt bytesintresse, liten söklust
Obetydlig
Svagt intresse
Obefintlig
Svarar inte
Uppmärksamhet  Uppmärksam
Anpassar sig, reagerar snabbt
 Mkt uppmärksam
störs ngt av omgivningen, reagerar mkt snabbt
Mindre uppmärksam
Trög till reaktion, ngt oengagerad
Impulsiv
Växlar aktivitet oavbrutet, störs
Slö
Oengagerad, svår att få till reaktion
Nyfikenhet  Nyfiken, undersöker  Intresserad, undersöker ibland Ointresserad, undersöker ej Tappar ibland tråden
Livlighet (temperament), sammanfattning  Livlig
Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken
 Mkt livlig
Mkt uppmärksam, störs något av omgivningen
Mindre livlig
Ngt långsam, ngt ouppmärksam
Impulsiv
Överdriven, växlar aktivitet, störs
Ngt slö
Oengagerad, långsam
Slö
Ointresserad
Skärpa, förmåga att bli arg Måttlig
Avpassad aggression
Liten
Svarar efterhand
Stor
Överdriven aggression
Obetydlig
Få aggressiva signaler
Obefintlig
Svarar inte
Kvarstående
Visar aggression, även då hot upphört
Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara Stor
Avvisar med kraft, gör attacker
 Måttlig
Svarar målmedvetet, backar ej
 Liten
Svarar tveksamt eller avvaktar
Obetydlig
Försöker hota, backar, ger upp
Obefintlig
Visar ej
Mkt stor
Avvisar utan anledning, obehärskad
Mot obetydlig
Koncentrations-förmåga Koncentrerad Enstaka brister/felbeteenden Generellt ngt okoncentrerad, felbeteenden Stora brister/felbeteenden Under testen fastnar hunden mellan och i moment i fläckar/doft i omgivningen. Tappar tråden
Avreaktions-förmåga Inga problem med avreaktioner Problem med avreaktion vid enstaka tillfälle Generellt svårt att avreagera Avreagerar ej Släde tid och stöttning
Stresshantering
(ej vid konflikt/rädsla)
 Balanserad  Förhöjd stressnivå, behöver viss tid för att anpassa stressnivån Låg stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Hög stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Mycket stressad
Aktivitetsnivå vid passivitet  Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger  Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet Går, sitter, står, är tyst
Styrförmåga (nervkonstitution), sammanfattning Mkt nervfast
Utan inslag av störningar
 Nervfast
Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion, balanserad
 Måttligt nervfast
Ngt okoncentrerad, ngt svårt med avreaktion och/eller inslag av felbeteende
Mindre nervfast
Svårt med koncentration och avreaktion, stress, felbeteenden
Nervös
Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar, överslagshandlingar
Höggradigt nervös
Ej koncentrerad, ej avreaktion, kan skälla/gnälla omotiverat, överslagshandlingar
Mod (dådkraft), övervinna rädsla i testsituationer Självständigt, snabbt samtliga situationer Ej visat rädsla Självständigt, tid eller hjälp vid enstaka situation Tid och hjälp med flera situationer Lång tid och hjälp i de flesta situationerna Oförmåga trots hjälp Släde, tid och stöttning
Mod (dådkraft), förmåga att förflytta sig och arbeta i olika miljöer Inga problem i några miljöer Problem i någon miljö, men förbättrar sig vid upprepning Problem i någon miljö, förbättrar sig inte vid upprepning Problem i de flesta miljöer  Viss allmänpåverkan miljö
Skottfasthet
I passivitet  Registrerar, reagerar ej  Registrerar skott, reaktionen avtar Aktivitetshöjning Reaktion, med viss ängslan, vid varje skott Aktivitetssänkning, vill lämna platsen Flyr
I aktivitet  Registrerar, fortsätter med aktivitet  Registrerar skott, aktiviteten sänks Avbryter, men återupptar aktivitet Återupptar ej, vill lämna platsen Flyr
Mörkerprov genomfört
Beteende vid oåtkomligt föremål/markeringsform:
Biter, krafsar och kryper under
Hur hanterar hunden erövrat föremål – efter sök:
Bär, kommer in när figurant bjuder upp
Hur hanterar hunden erövrat föremål – efter kamp:
Bär, kommer in när figurant bjuder upp
Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Hunden brister i dagsläget i arbetslust för polisiärt bruk. Hunden är dock i dagsläget inte dresserad i sök etc. och upplevs som något ”oväckt”.
Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Sammanfattning
En trevlig social hund som ger ett balansera intryck mellan testmomenten. Hunden har en viss allmänpåverkan i miljö men den kan arbeta självständigt kampa etc. i de miljöer som prövats. Under testen störs hunden av fläckar/doft i och mellan moment vilket gör att den till viss del ”tappar tråden”. Hunden visar viss skärpa och försvar på släde, inga övriga moment. Hunden brister i dagsläget i sin arbetslust för polisiärt bruk. Önskvärt med bland annat bättre fokus, uthållighet i sök etc. för att vara värd att prövas som polishund.